1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ”ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ”ФОРТІС” публічно пропонує широкому та необмеженому колу осіб укласти договір про правове обслуговування (надалі – Договір) на умовах, які викладені нижче.

1.2. Договір укладається шляхом прийняття Вами даної пропозиції.

1.3. Дана пропозиція приймається Вами шляхом сплати Вами ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ”ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ”ФОРТІС” вартості передбачених даною пропозицією послуг, яка вказана у пункті 5.1. Договору.

1.4. З дня прийняття Вами даної пропозиції у ПП ”ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ”ФОРТІС” виникають перед Вами обов’язки, що зазначені у пункті 3.1. Договору. При цьому дані обов’язки тривають протягом строку, що зазначений у пункті 6.1. Договору.

1.5. У день прийняття Вами даної пропозиції Ви маєте право отримати пластикову картку “ФОРТІСАДВОКАТ” встановленого ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ”ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ”ФОРТІС” зразка, яка має унікальний цифровий код та є документом, який підтверджує укладення Договору (надалі – картка “ФОРТІСАДВОКАТ”).

1.6. У нижчевикладеному тексті Договору ПП ”ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ”ФОРТІС” іменується як ”Виконавець”, Ви іменуєтесь як ”Замовник, а разом ми іменуємось як Сторони.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Протягом строку дії цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Замовнику юридичні послуги (надалі – послуги) в обсязі та порядку, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується оплатити послуги в розмірі та порядку, визначених цим Договором.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИКОНАННЯ

3.1. Відповідно до усних замовлень Замовника надавати Замовнику юридичні консультації в усній формі з будь-яких юридичних питань. Виконавець надає Замовнику такі юридичні консультації виключно за допомогою стільникових засобів зв’язку (мобільних телефонів) у разі звернення Замовника за номерами телефонів, які вказані у виданій Замовнику картці “ФОРТІСАДВОКАТ”. Усі дзвінки Замовника на номери телефонів, які вказані у виданій Замовнику картці “ФОРТІСАДВОКАТ”, сплачуються згідно тарифу оператора зв’язку Замовника. Замовник має право звертатися за номерами телефонів, які вказані у виданій Замовнику картці “ФОРТІСАДВОКАТ”, щоденно з 9.00 до 21.00, виключно з метою отримання від Виконавця юридичних консультацій в усній формі з тих чи інших юридичних питань.

У разі необхідності отримання Замовником юридичної консультації з приводу змісту того чи іншого документа правового характеру Замовник має право надіслати копію такого документа Виконавцю в електронному вигляді на адресу електронної пошти Виконавця, а саме на адресу – fortiscentre@rambler.ru, для подальшого правового аналізу Виконавцем такого документа та надання Виконавцем Замовнику за результатами такого правового аналізу правового висновку в усній формі за допомогою стільникових засобів зв’язку (мобільних телефонів).

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. В повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця за цим Договором відповідно до пунктів 5.1., 5.2. цього Договору.

4.2. У день укладення цього Договору зателефонувати за будь-яким номером, який вказаний у картці “ФОРТІСАДВОКАТ”, та назвати Виконавцю унікальний цифровий код картки “ФОРТІСАДВОКАТ”, який міститься під захисним шаром (скретч-лінією) картки “ФОРТІСАДВОКАТ”, що видана Замовнику.  

4.3.При зверненні за номерами телефонів, які вказані у картці “ФОРТІСАДВОКАТ”, називати Виконавцю унікальний цифровий код картки “ФОРТІСАДВОКАТ”, який міститься під захисним шаром (скретч-лінією) картки “ФОРТІСАДВОКАТ”, що видана Замовнику. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. За послуги Виконавця згідно цього Договору Замовник одноразово сплачує Виконавцю грошову суму у розмірі 300 грн. (триста гривень). При цьому розмір оплати не залежить від обсягу послуг Виконавця.

5.2. Оплата послуг може бути здійснена як готівковим, так і безготівковим способом шляхом перерахування Замовником грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, реквізити якого надаються Замовнику на його усну вимогу.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності у день прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти цей Договір та діє протягом року (365 днів) з дня прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти цей Договір.

6.2. Цей Договір може бути укладений на новий строк у порядку та на умовах, визначених за домовленістю Сторін.

 

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Всі зміни до даного Договору укладаються у вигляді додаткових угод у письмовій формі, підписуються обома Сторонами та стають невід’ємною частиною цього Договору з моменту свого укладення.

7.2. Даний договір припиняється внаслідок закінчення строку його дії, що зазначений у п. 6.1. даного Договору або підписання обома Сторонами угоди про дострокове розірвання даного Договору.

 

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.2. Усі спори, що виникають між Сторонами при виконанні даного Договору або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди при проведенні переговорів спір між Сторонами може бути вирішений у судовому порядку.